nadpis H1

Company´s profile

Akciová spoločnosť CESTY NITRA, a.s., realizuje komplexné dodávky stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, pozemného a priemyselného staviteľstva ako aj vodohospodárskych stavieb.

Výrobný program predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

  • Cesty, diaľnice, letiská a koľajové trate

  • Mosty a mimoúrovňové križovatky

  • Pozemné, priemyselné a ekologické stavby

  • Plynovody všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavby kompresorových staníc

  • Vodovody, teplovody, vodojemy a úpravne vôd

  • Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd všetkých typov

  • Vodné diela a úpravy vodných tokov

Contact

CESTY NITRA, a.s.

Address:
 
Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovakia

E-mail:
headoffice@cestynitra.sk

Tel.: 
+421 (0)37 6920500

CESTY NITRA, a.s.
Company CESTY NITRA, a.s. has been on Slovak construction market for over 60 years. Since 2000 the company has been part of international group COLAS, which participates om tje construction industry all over the world. As from February 2020 company changes its name COLAS Slovakia, a.s.
more information
Choose language